Kontakt

GT Poland Ltd.sp. z o.o.
ul. Zacna 14, 80-250 Gdańsk
Tel.:+58 737 76 54, 
Fax:+48 348 01 62,
E-mail: info@gtpoland.com.pl
Baza produkcyjna:
Tel./Fax: +48 737 76 54
E-mail: baza@gtpoland.com.pl
Informacje:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000152972
NIP 957-07-54-114
Kapitał zakładowy - 100.000,00 PLN